Tilavet-i Kur’an

Güzel Kur’an okuyan ve okutmaya çalışan kardeşleri tebrik, okumaya gayret edenleri teşvik ve takdir, bu hususta tenbellik edenleri de tenkid makamında yazılmıştır.


KURAN OKUMAK


“Ey ihvan! Madem Cenab-ı Hak, kemal-i rahmetiyle bizi Kur’an-ı Hakim’e hizmetkâr kabul ettiğini gösterir bir tarzda bizi muvaffak ediyor. Biz de merhametine ve inayet ve tevfikine istinad edip o merkez-i nuranînin etrafında mütesanid bir daire-i muhita olmaya çalışmalıyız. Ve hatt-ı Kur’an’ın ref’ine çalışanları susturmalıyız. Ve Kur’anı unutturmaya niyet edenlerin niyetlerini onlara unutturmalıyız.
Evvela: Her birimiz, evladı varsa lâekall bir veledine; yoksa müstaid başka bir çocuğa Kur’anı öğretmeliyiz. Kendi öğretmese de öğretmek için himaye ve teşvik vasıtasıyla birisini yetiştirmeli….”

(Hatt-ı Kur’an Mektubat 29. Mektub 3. Kısım 9. Meselesinden)

* * *

miknatisli-deri-ciltli-rahle-boy-kuran-i-kerim-seti12Aziz, sıddık kardeşlerim!
Sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz, beni âhir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir.
Bu defa mektubunuzda “Hıfz-ı Kur’an’a çalışmak ve Risale-i Nur’u yazmak, bu zamanda hangisi takdim edilse daha iyidir?” diye sualinizin cevabı bedihîdir. Çünkü bu kâinatta ve her asırda en büyük makam Kur’an’ındır. Ve her harfinde, ondan tâ binler sevap bulunan Kur’an’ın hıfzı ve kıraatı, her hizmete mukaddem ve müreccahtır. Fakat Risale-i Nur dahi o Kur’an-ı Azîmüşşan’ın hakaik-i imaniyesinin bürhanları ve hüccetleri olduğundan ve Kur’an’ın hıfz ve kıraatına vasıta ve vesile ve hakaikini tefsir ve izah olduğu cihetle, Kur’an hıfzıyla beraber ona çalışmak elzemdir.

(Kastamonu Lâhikası, s.73)

 * * *

lukskuran296hizmet-kucuk-5-500x5002Aziz, masum evlatlarım!
Kur’an’ı öğrenmek için ders almaya çalışıyorsunuz. Sizin bildiğiniz yeni harfte noksanlar olduğu için mümkün oldukça yeni harften okumamak lâzım gelir.
Hem Kur’an’ı okumanın faydası, yalnız hâfız olmak ve dünyada onunla bir makam kazanmak, bir maaş almak değil, belki her bir harfi, hiç olmazsa on hayrından tâ yüze, tâ binlere kadar cennet meyvelerini, âhiret faydalarını vermesini düşünüp ve ebedî hayatın rahatını ve saadetini temin etmek niyetiyle okumak lâzımdır.
Evet, mekteplerde dünya maişeti ya rütbeleri için fenleri ders okumak, bu kısacık dünyevî hayatta derecesi, faydası bir ise ebedî hayatta Kur’an ve Kur’an’ın kudsî kelimelerini ve nurlu ve imanî manalarını öğrenmek, binler derece daha kıymetlidir. Onlar şişe hükmünde, bunlar elmas hükmündedir.
Hem peder ve validenize hakiki ve faydalı evlatlar olabilirsiniz. Siz madem masumsunuz, daha günahınız yok; böyle kudsî bir niyetle okusanız sizleri Risale-i Nur’un masum şakirdleri içinde kabul edip umum şakirdlerin dualarına hissedar olursunuz ve nurlu ve mübarek talebeler olursunuz.
Hem üstadınızı hem sizi hem peder ve validelerinizi hem memleketinizi tebrik ediyorum.

(Emirdağ Lâhikası-I, s.238)

 * * *

Demek Kur’an’ı, Kur’an harfleri ile okumak elzemdir. Latin harfleriyle okunduğunda, harflerde noksan olduğu için yanlışlardan muhafaza etmek mümkün değildir ki Üstadımız da bu noktaya dikkat çekiyor.

Müfessirler, ayette geçen “tertil” kelimesini “Kuran’ı güzel ve düzgün oku.” diye açıklamışlar. Kimi müfessirler de “Teenni, itminan ve teemmül ile, dilini Kur’an’a alıştırarak, ince harfleri ince, kalın harfleri kalın okuyarak, medleri çekerek ve medsiz harflerde med yapmayarak oku.” şeklinde tefsir etmişlerdir.

KUR’ANI NASIL OKUMAMIZ GEREKİR?
1- En az başkasına ders verebilecek kadar ders alıp öğrenmeliyiz.
2- Ayette geçen “tertil” kelimesinin tefsirinde işaret edildiği gibi; harflerin çıkış noktalarına riayet ederek ve uzatılan ve uzatılmayan harekelere dikkat ederek…
3- Eğer harfleri tam çıkaramıyorsak bir talim hocasından ders almalıyız.

NurRehberi.com

* * *

 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.