Dua vakti

Üstadımızın manevi evlâdı, hizmetkârı, talebesi, vârisi hem vekil-i mutlakı ve yedi yaşından (1935 doğumlu) ta bugüne kadar seksen senedir Hizmet-i iman ve Kuranda fedakârane, sıdk ve sadakatle sebkat eden Hüsnü Bayramoğlu ağabeyimizin malum hastalıktan testleri pozitif çıktığı münasebetiyle dualarınızı istediği ve hastahanede istirahat ettiği ve durumunun hafif geçtiği, Nur talebeleri ve efkâr-ı âmmeye malum.

Daha başka isimleri bilinen veya bilmediğimiz çok kardeşlerimiz de yine hastalık ve musibetlere giriftar oldukları için şimdi tam dua vaktidir. Tahmidiye, Evrad-ı Kudsiye, Cevşen ve Salavatlar ile umumi musibetin def’i için ve ağabeyimizin ve umum ehl-i iman mü’min kardeşlerimizin şifası için –hususen namazlardan sonra ve seher vaktinde ve mübarek vakitlerde ve beldelerde– Nur talebeleri dualara devam etmektedirler, ediyorlar.

İnşaallah bu küllî dualar acilen musibetlerin def’ine ve şifaların gelmesine vesile olur.

Üstadımızın ehemmiyetini izhar edip kendisi hergün müteaddid defalar okuduğu:

“Çoktan beri benim hususî bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddî ve manevî hastalıkların bir nevi şifası olan ve ism-i a’zam ve besmele ile dokuz âyât-ı uzmayı içine alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi a’zamî bir tarzda ifade ile, tahmidatın adedleriyle o eşyanın lisan-ı haliyle ettikleri hamd ü senayı niyet ederek, o hadsiz hamdlerin yekûnünü kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname bulunan ve Sekine’deki esma-i sittenin muazzam yeni bir dersini izhar etmeye sebeb olmasıdır.

Umum kardeşlerimize birer birer selâm ve dua ve beraetlerini tebrik ederiz.”(Kastamonu Lâhikası, s.261, )

diyerek tavsif ve tarif ile okunmasına teşvik ettiği Tahmidiye, hem

“Münafık düşmanlarımın maddî ve manevî zehirlerine karşı gerçi Cevşen ve Evrad-ı Kudsiye-i Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden, belki yirmi defa kudsiyetleriyle kurtardılar…” (Emirdağ Lâhikası-1, s.149)
 
“Kardeşlerim! Merak etmeyiniz, Cevşen ve Evrad-ı Bahaiye bu defa dahi o dehşetli zehirin tehlikesine galebe etti; tehlike devresi geçti, fakat hastalık devam ediyor.

Umum kardeşlerime birer birer selâm ve selâmetlerine dua edip, şübhesiz makbul olan dualarını isterim.” (Sikke-i Tasdik Gaybî, s.68)

gibi daha pek çok ifadeler ile çok ehemmiyetli olduğu anlaşılan Cevşen el-kebir, Evrad-ı kudsiye, Delail-in Nur, Sekine, Tahmidiye gibi dualar ve şuhur u selasede hatim duaları ŞİFA-YI UMUMİ’nin tahakkukuna vesile olur ve musibet-i amme def’ olur ve memleketimiz ve Alem-i İslam da selamete çıkar inşallah! İnsaniyete hiyanet eden zalimler de aks-i maksatları ile tokatlarını dünyada ve ahirette yerler diye ümit ediyor ve dualara devam ediyoruz.

Hülasa: Ekser kardeşler Tahmidiyeyi hergün ve her saat ve her vakitte Cevşen, Evrad-ı kudsiye, Delail-in Nuru, Sekineyi vakitler müsait olduğu nisbette okuyor ve hastalıktan muzdarip kardeşlerimize ve hususan Hüsnü abimize dua ediyorlar. Bizler de aminler ile iştirak ediyoruz.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.